thanaporn

View all authors posts further down below.
22 Jan 2021

Network Monitoring: Availability Monitoring คืออะไร

Network Monitoring: Availability คืออะไร จากนิยามความหมายของ availability ข้างต้น เราพอจะพิจารณาได้ว่า availability คือ สิ่งที่ใช้เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจทราบว่า IT system มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจหรือไม่มากน้อยเพียงใด เราสามารถใช้ availability เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ใช้ประเมินศักยภาพทางด้าน IT ของธุรกิจนั้น ๆ…